Zasób 37@3x-8.png

Smart city

The development of smart cities is driven by the integration of advanced technology and business software. The goal of these solutions is to improve the quality of life for citizens and enhance the overall functionality of the city.

By leveraging the latest IT technology, smart city solutions can provide valuable services and insights to local governments, enabling them to make data-driven decisions. These services include traffic management, energy optimization, and waste management.

One of the key benefits of smart city solutions is the increased efficiency they bring to urban areas. With the use of business software and IT technology, cities can better manage their resources and minimize waste, leading to a reduction in costs and an improvement in overall quality of life.

Another advantage of these solutions is their rapid development. As IT technology continues to evolve, smart city solutions are able to keep pace, providing new and innovative services to city residents.

In conclusion, smart city solutions represent a major step forward in the development of modern cities. By utilizing advanced IT technology and business software, these solutions have the potential to make urban areas more efficient, sustainable, and livable for all.

Air Pollution sensors

Air pollution sensors are devices that monitor the presence of air pollutants in the environment. They can be used both indoors and outdoors. These sensors can be built at home or purchased from certain manufacturers. Air pollution sensors measure particles using a laser method. In the case of gaseous pollutants, our single device is able to measure two chemical compounds using an electrochemical method. Readings are taken from two cells installed in the sensor's gas module. Each sensor has a special light-emitting diode that changes to clearly show the current air quality with a color according to the CAQI scale.

AI city monitoring

Smart cities are relying on AI-based monitoring systems to improve the quality of life for citizens. From improved public safety to enhanced mobility, artificial intelligence has a lot to offer. When it comes to smart city IT technology, cities rely on a vast, interconnected network of Wi-Fi-enabled sensors and other devices to optimize the results of big data analysis, resulting in a higher quality of life for residents and visitors alike. When it comes to smart city technology, cities rely on an extensive, interconnected network of Wi-Fi-enabled sensors and other devices to optimize the results of big data analysis, resulting in a higher quality of life for residents and visitors alike When it comes to smart city IT technology, cities rely on an extensive, interconnected network of Wi-Fi-enabled sensors and other devices to optimize the results of big data analysis, resulting in a higher quality of life for residents and visitors alike

Value stream management in business

Zarządzanie strumieniem wartości to szczupła praktyka biznesowa, która pomaga określić wartość prac i zasobów związanych z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania. Pomaga również usprawnić przepływ wartości do organizacji, jednocześnie zarządzając i monitorując cykl życia dostarczania oprogramowania od początku do końca. Identyfikując i badając strumienie wartości zamiast „cech i funkcji” oraz mierząc sukces dostarczania oprogramowania, zespoły mogą skupić więcej energii i czasu na tym, co działa, i odejść od tego, co nie działa. W swojej istocie, Zarządzanie Strumieniem Wartości ma na celu poprawę efektywności operacyjnej i jednoczesne zmniejszenie ilości odpadów, tym samym maksymalizując wartość dostarczanych produktów. Można oczekiwać, że osiągnięcie tych celów zaowocuje poprawą wartości dla klienta, co z kolei generuje wzrost przychodów.